andul.th.

Co je to andulace?
Andulace — vytváření biologických rezonančních kmitů


Andulace je specifický léčebný postup pro vytváření biologických rezonančních kmitů v lidské a zvířecí tkáni, přičemž rezonanční kmity je možné pomocí širokého a střídavého frekvenčního okna ve smyslu modulované změny frekvence specificky přizpůsobit podle nemoci nebo obtíží."Tím se ve speciálních frekvenčních pásmech vytvářejí andulační kmity. Ty slouží k cílené aktivaci a stimulaci tělesných tekutin s cílem jejich terapeutického využití .Zvláštnost andulačního postupu je dána vytvářením rezonančních kmitů s účinností na nejrůznější tělesné tkáně, po předchozí analýze postupem biofeedbacku. Díky tomu je možné ovlivnit sníženou látkovou výměnu, opět znovunastolit optimální funkci lymfodrenáže,optimalizovaat adekvátní prokrvení či odstranit blokády.K tomu je třeba působit na tělo různými frekvencemi, aby to odpovídalo různým strukturám tkání. Jedna frekvence není dostačující.


Jako andulace se označují především ty andulační podněty, které působí na různé buněčné tkáně pohybového aparátu, svalového a nervového systému a tělesné tekutiny, jako je krev a lymfa. Cílem andulace je obnovit přirozené procesy látkové výměny, zachovat je či optimalizovat. To se provádí formou rezonančních kmitů ze širokého frekvenčního pole.
 

 

Andulační terapie
1. Andulace - buněčná informační terapie

 

Je založena na stimulaci drenážních struktur, jako je lymfatický a krevní systém. Zlepšuje viskozitu krve a optimalizuje proudění tekutin. Zvyšuje se oxidační kapacita buňky a harmonizuje se napětí buněčné membrány. Důsledkem je hluboké svalové uvolnění se zlepšením látkové výměny a jasným účinkem na lymfodrenáž.

Mechanické podráždění, které je přes masážní lehátko hhp předáváno do buněčných struktur, představuje vedle jiných informačních médií určitou formu oživení látkové výměny, a může tak přispět k lepšímu zásobování nejrůznějších tkání.
Buněčné struktury, které vykazují trvale sníženou látkovou výměnu, ztrácejí napětí. V normálním případě zdravé buňky se napětí pohybuje mezi 70-110 mV a v případě nedostatečné látkové výměny může klesnout až pod 50 mV. Na základě stávajících poznatků kvantové medicíny vede vedle jiných mechanismů mechanické kmitání k obnově ztracené buněčné energie  Předpokladem pro to jsou znalosti buněčné rezonance a vazba biologicky dostupných informací. K tomu je třeba znát a realizovat principy stochastické rezonance.
Účinky je možné vysvětlit na základě zlepšeného proudění iontů a dokázat je na zvýšení napětí buněčné membrány.


Vyrovnání ztráty energie díky aplikacím hhp:Minimálně 10 km chůze nebo jednu hodinu cvičení potřebuje člověk každý den k vytvoření a zachování energie svých buněk. Aplikace hhp vyrovnávají ztrátu energie chybějícím pohybem. Ještě před 100 lety chodili lidé denně minimálně 10km pěšky. Dnes je to v průměru pouze 0,365km.


Porovnání energeticky rovnocenných aktivit s 15ti minutovým použitím masážního lehátka hhp:
15ti minutová aplikace hhp denně dodává buňkám stejnou energii jako jedna hodina cvičení nebo 2,5 hodiny chůze.


Fyzikální proces pohybujících se tělesných tekutin navíc zajištuje urychlené proudění iontů v buňce a z ní ven, což vede k jejímu oživení. To se vyznačuje zvýšením potenciálu buněčné membrány.
Logicky pomáhá pravidelné používání andulační masáže také při reintegraci buněčných struktur se sníženou energií (stav nemoci) do celkové látkové výměny.
To je o tom významnější, že buněčného oživení nelze dosáhnout pouhým pohybem nebo zdravou výživou. Ten tak důležitý tělesný pohyb a činnost látkové výměny do postižené oblasti vůbec nedosahují a následně vedou k nepoměru při oživení buněk.

Tkáně s příslušnými potížemi jsou zasahovány jen nedostatečně a musí být znovu zapojeny do celého procesu zásobování.
Pohyb ve smyslu indukce zde není možné vynutit, měl by být opět umožněn přes mírné andulační vlnění.
Integrace energeticky zničených buněčných struktur, většinou poznamenaných více obtížemi, je po aplikaci okamžitě citelná jako lepší celkový pocit a lze ho pravidelným používáním udržet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------


Multicentrická studie o účinku masážního systému hhp na pacienty s degenerativním onemocněním páteře
Řešení MUDr. Claus Oberbillig, odborný lékař v oboru ortopedie Wiesbaden
MUDr. J. Mortier, ortopedická univerzitní klinika Frankfurt
MUDr. Tiberius Matcau, všeobecná praxe Kadelburg
MUDr. Stephan Müller, všeobecná ortopedická praxe Gelnhausen


Úvod
Bolesti zad se staly v Německu téměř národní nemocí č. 1 a mají dnes podstatný podíl na době pracovní neschopnosti. 60-80 % Němců trpí problémy s páteří. V roce 2006 trpělo více než 50 % všech výdělečně činných osob bolestmi zad. Asi 20 % zaměstnanců je kvůli bolestem zad v pracovní neschopnosti.
Na základě použití masážního systému hhp byla zaznamenána četná zpětná hlášení uživatelů o lepším prokrvení, uvolnění zádového svalstva, snížení bolestí a rozpuštění nahromaděné lymfy.
Chybějící prokrvení zádového svalstva a s tím spojené zhoršené zásobování celého komplexu zad živinami důležitými pro látkovou výměnu vedou k chronické nedostatečné výživě důležitých tkáňových struktur. Trvá-li tento stav delší dobu, trpí jak pružnost dotčené tkáně, tak kontraktilita svalů. Myogelózy ve formě vícenásobných zatvrdnutí svalů jsou bezprostředním důsledkem a zároveň předstupněm zhoršující se statiky trupu. To se většinou projevuje nedostatečností vzpřimovačů páteře, popř. atrofovanou muskulaturou ventrálních svalů trupu. Na základě pozitivních ohlasů od pacientů byla zkoumána aplikace andulačních kmitů při obtížích u pacientů s onemocněním páteře.


Metodika
Do široce koncipované multicentrické studie bylo zařazeno celkem 99 pacientů s potížemi se zády, z toho 76 žen a 23 mužů, kteří byli sledováni po dobu 10 ošetření. Věkový průměr činil 57 let (33-85 let). Největší skupina zahrnovala věkovou kategorii mezi 44 a 64 lety.
17 pacientů mělo převážně potíže s krční páteří, 12 pacientů především s páteří hrudní. Většina 60 pacientů trpěla potížemi s bederní páteří. Byli zahrnuti všichni pacienti s chronickými, tj. více než 6 měsíců trvajícími, degenerativními obtížemi s páteří. Vylučovacím kritériem byla těžká osteoporóza, těhotenství a nádorová onemocnění (před operacemi, medikace opiáty). Měření bolestí se provádělo podle stupnice VAS.
Do výzkumu bylo vedle klinických nálezů zahrnuto vyhodnocení dotazníku SF 36.
Případné doprovodné terapie, jako lokální nebo systemická léčba bolesti a fyzioterapie, stejně jako osteopatická léčba a diagnostické nástroje, byly rovněž zaznamenány.
Příslušné parametry standardizovaného dotazníku SF 36 a příslušný nález z klinického vyšetření byly zaznamenány před prvním, po 5 a 10 ošetření a variačně analyticky vyhodnoceny. Podrozdělení na skupiny krční, hrudní nebo bederní páteře provedeno nebylo, neboť tak by již nebyla možná podrobná výpověď s dostatečným statistickým podložením. Ošetření zahrnovalo vedle léčebné tělesné výchovy, akupunktury, neuralterapie také osteopatické ošetření a kombinaci léčebné tělesné výchovy s výše uvedeným ošetřujícím přístrojem u 73 z 99 pacientů.


Zobrazení výsledků
V průběhu tří dotazování byly dotazovány činnosti během normálního dne. Silně namáhavé činnosti jako běh, zdvihání těžkých předmětů absolvovaly testované osoby po 5 ošetřeních se značným zlepšením. Po 10 ošetřeních se neprojevilo žádné další zlepšení.
 1. Změny obtíží při značně náročných činnostech ve 3 měřících bodech- ukazuje podstatný pokles obtíží v důsledku pravidelně prováděné andulační masáže přístrojem hhp.
U průměrné těžkých činností, jako je nošení stolu nebo luxování, bylo možné zjistit významné zlepšení i při třetím dotazování.
 2. Pravidelné používání masážního systému hhp vedlo k podstatnému poklesu obtíží při nošení průměrně těžkých břemen.
Zdvihání a nošení nákupních tašek rovněž vykázalo podstatné zlepšení, i když ve stejném rozsahu jako u středně těžkých břemen.
 3. 10 ošetření masážním systémem hhp vedlo k podstatnému snížení potíží při zdvihání nákupních tašek.
Zachování pracovní schopnosti a/nebo vykonávání běžných denních činností jsou parametry významné ze zdravotně ekonomického hlediska. Zde bylo dosaženo zlepšení s pravděpodobností omylu 3 %.
4. V průběhu studie byl u zkoumaných pacientů zjištěn pokles pracovní neschopnosti.
S fyzickým vypětím, popř. přetažením, jde často ruku v ruce také vypětí duševní. Na otázku: "Byli jste tak stresováni, že vás nic nemohlo rozveselit?" odpověděla po poslední návštěvě většina (87 %) kladně.
 5. Na základě pravidelného používání masážního systému bylo možné zjistit u sledovaných pacientů statisticky významné zlepšení nálady.


Vlastní hodnocení bolestí
Vlastní hodnocení bolestí pacienty podle vizuální analogové stupnice (VAS) s členěním 0-9 (0 = žádné bolesti, 9 = nejsilnější bolesti) je důležitým a neopominutelným měřicím nástrojem pro posouzení bolestí. V naší studii bylo zjištěno podstatné zlepšení úrovně bolesti již po prvních 5 ošetřeních.
Při odpovědi na otázku ohledně spotřeby léků proti bolesti neexistovala žádná jednotná odpověď. Ale cca 30 % uvádělo snížení spotřeby léků.
Spánek je mimořádně důležitý k tomu, aby si tělo i mysl odpočinuly. 57,4 % pacientů uvedlo zlepšení nepřerušovaného spánku.
Většina přetažení se objevuje v oblasti bederní páteře. Celkem 46,6 % dotazovaných uvedlo po ošetření snížení přetažení.
 6. Podstatné snížení pocitu bolesti bylo možné pozorovat již po pátém ošeření masážním systémem hhp, při trvale nízkém pocitu bolesti.


Shrnutí a výhled
Multicentrická studie působivě ukázala, že již po 10 použitích masážního systému hhp, vždy po 15 minutách, je zjištěno podstatné zlepšení svalového napětí na páteři.
Bylo možné prokázat významné zlepšení bolestí páteře, nálady, zvýšení subjektivního pocitu zdraví a schopnosti koncentrace. Dalšími pozitivními výsledky studie jsou délka spánku, a tím i prodloužení fází REM, důležitých pro odpočinek těla i mysli.

Dá se očekávat, že pravidelné používání masážního systému hhp povede k podstatnému a trvalému snížení obtíží s páteří.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Studie stresu — účinky andulační masáže na fyziologické indikátory stresu
Úvod
V rámci velkoryse koncipované studie stresu na 500 lázeňských hostech se na začátku lázeňského pobytu zkoumaly účinky andulačních kmitů na indikátory stresu vegetativního nervového systému. Délka cesty a nezvyklé prostředí zanechaly u zkoumaných osob jasně zvýšený stresový statut. Ten bylo možné prokázat u více než 83 % zkoumaných klientů. Na základě tohoto poznatku bylo nasnadě snížit stresový faktor terapeutickými prostředky, aby se zlepšil pozitivní účinek pobytu v lázních. Jako vhodné se jevilo použití aktivního masážního systému (firma hhp, Karlsruhe).
Metodika
Hlavní důraz tohoto výzkumu byl kladen na vlivy, které má andulační masáž redukující stres (program 5) na sympatikus a parasympatikus. Průměrný věk lázeňských hostí obou pohlaví byl 62,4 let.
Stres a známky zotavení byly zjišťovány před ošetřením a po něm z frekvenčního spektra variability srdeční frekvence. To představuje činnost sympatiku a parasympatiku.
Vysoká aktivita sympatiku při sníženém statutu parasympatiku přitom představuje zvýšený stresový faktor.
K registraci echokardiogramu (EKG) byl použit telemedicínský měřicí systém Cluemedical od firmy Telovital, Vídeň. Po dobu 2 minut zaznamenané nezpracované EKG bylo poté zkoumáno z hlediska variability srdeční frekvence a poté podrobeno frekvenční analýze.

Výsledek
Z 500 zkoumaných lázeňských hostí vykazovalo při vstupních vyšetřeních 415 hostů zvýšené parametry stresu. Lázeňští hosté s nízkými ukazateli stresu se analýzy nezúčastnili. Lázeňští hosté se zvýšeným faktorem stresu se studie zúčastnili dobrovolně a dali k tomu svůj souhlas. Parametry stresu je možné zobrazit na základě poměru plošných podílů nízkých (LF) a vysokých (HF) frekvencí v celém frekvenčním spektru a lze je vidět také na výšce amplitudy. Dodatečný pozitivní efekt masáže snižující stres se ukazuje již při analýze variability srdeční frekvence bezprostředně po použití. Variabilita srdeční frekvence stoupla v průměru o 28 %. To je samo o sobě již enormním zlepšení zdraví v kardiologickém smyslu, neboť čím vyšší je variabilita, tím je oběhový systém přizpůsobivější.
Při porovnání spektrálních podílů obou indikátorů před andulací a po ní je možné zjistit významnou redukci stresu o 44 %. Tak rychlé a významné snížení nebylo očekáváno. O to potěšitelnější je poznatek, že 15minutová andulační masáž vede k tomu, že se sníží stres. Další výzkumy s andulační masáží by měly následovat, aby se objasnily celkové účinky.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Studie mořské nemoci ‐ možnosti nemedikamentózní léčebné metody
Řešení Biomed GbR Laboratoř pro biomechanické diagnózy

Uvedení do problému
Pod mořskou nemocí (kinetózou) se rozumí veškeré reakce člověka na pohyby a zrychlení, které jsou pro něj nezvyklé, především na lodích. Mořská nebo cestovní nemoc může postihnout každého, v cca 90 % případů zmizí příznaky po dvou až třech dnech. Při předcházení kinetóze často pomáhají jednoduché rady.
Použití léků, především jako prevence, je mezi odborníky sporné - nejen kvůli částečně značným vedlejším účinkům. Mořská nemoc byla zvlášť zkoumána kvůli mnoha tisícům postižených u námořnictva. Přesný mechanismus působení není dodnes známý. Má to co dělat s rozpornými informacemi z oka a rovnovážného orgánu do mozku a jejich vyhodnocením, jakož i se zvýšenou citlivostí rovnovážného orgánu (Asiaté jsou statisticky častěji postiženi) a nepříznivými celkovými okolnostmi, jako je strach a obsah žaludku, požívání alkoholu během jízdy, ale i před ní, kouření, nedostatek spánku, stres kvůli konfliktům na palubě nebo kvůli fyzickým problémům (horko, chladno, chřipka, menstruace).
Pro výzkum fyziologických procesů při mořské nemoci existují například v Hershey Medical Center v Pensylvánii simulátory vyvolávající mořskou nemoc. Po vystižení přizpůsobovacích reakcí při vzniku mořské nemoci a v jejím průběhu se skupina výzkumníků snažila prostředky dálněvýchodních akupunkturních, popř. akupresurních, metod zmírnit nepříjemné projevy mořské nemoci.
Výzkumné úkoly
Vedle rozsáhlého úsilí farmaceutického průmyslu pokrýt trh s mořskou nemocí jejich výrobky se ozývá stále více hlasů, aby se mořská nemoc netlumila léky, ale cílenou přípravnou terapií, popř. doporučení pro chování, či aby se jí tak dokonce předcházelo. Sem patří také metody cíleného podráždění tělesných senzorů. Senzory bolesti, tlaku a polohy je možné po krátkodobé iritaci desenzibilizovat. Jako účinná metoda se ukázala lékařská aplikace andulace. Vysokofrekvenční kmitání je možné předávat lidskému tělu jak vestoje (Human Mobility), tak vleže (andulační masáž hhp) po dobu několika minut.
Při frekvencích nad 25 Hz jsou tělu vlastní senzory přetíženy (overload) obrovskou hustotou podráždění, takže sama vzniká bezprostřední odolnost vůči bolesti. Pokusy s dospělými dobrovolníky mužského pohlaví prokázaly účinnost předchozího masážního ošetření na odolnost vůči spouštěcím mechanismům mořské nemoci.
Metodika
Této studie se zúčastnilo 86 zdravých studentů - dobrovolníků. Byli rozděleni do 3 podskupin. Skupina 1 sloužila jako skupina kontrolní a nedostala žádné ošetření pro desenzibilizaci. Skupina 2 byla po dobu 10 dní každodenně 15 minut desenzibilizována vestoje, přístrojem od firmy Human Mobility. Skupina 3 prošla každodenním ošetřením pro desenzibilizaci za pomoci masážního lehátka od firmy hhp vleže. Na začátku a na konci 10denního pokusu navštívili všichni účastníci ze tří různých skupin simulátor/buben (s odkazem na pokusy v Hershey Medical Center, Pensylvánie), aby se vyvolaly příznaky mořské nemoci. Hned po vyvolání příznaků mořské nemoci simulátorem byly změřeny fyziologické parametry a byl vyplněn dotazník týkající se pocitů. Přímé interferenční statistické srovnání tří podskupin bylo provedeno za pomoci varianční analýzy a bylo založeno na rozdílových hodnotách, vypočtených ze srovnání údajů předtím/potom. Fyziologické parametry jako srdeční frekvence, krevní tlak, schopnost koordinace a teplotu pokožky kontrolovala zdravotní asistentka a sledoval lékař. Dotazník citlivosti zaznamenával subjektivní reakce testovaných osob ohledně únavy, slabosti, nevolnosti, závratě a nucení na zvracení na úrovni intervalové stupnice, za pomoci vizuální analogové stupnice. Výsledky opětovného testu po skončení 10 dní trvající fáze desenzibilizace byly zaneseny bez znalosti hodnot z prvního testu.
Fyziologické parametry
Zatímco kontrolní skupina bez desenzibilizace vykazovala i při druhém zkoumání téměř stejné hodnoty příznaků po vyvolání mořské nemoci, u obou skupin s desenzibilizací metodou lékařské andulační masáže se fyziologické parametry změnily pozitivně a velmi výrazně. Silný nárůst srdeční frekvence a krevního tlaku při vyvolání mořské nemoci bylo možné značně zmírnit. To se projevuje poklesem střední srdeční frekvence ve skupinách 2 a 3 o 19,3 popř. 18,7 tepů za minutu (obr. 1). Totéž platí pro růst krevního tlaku (obr. 2), který byl v důsledku desenzibilizace u skupiny 2 s -42,7 a u skupiny 3 s -39,8 podstatně nižší.

Zatímco u kontrolní skupiny nebyl ve schopnosti koordinace žádný rozdíl, obě ošetřené skupiny vykazují podstatné zlepšení testovaného výkonu. Fáze desenzibilizace s lékařským ošetřením vleže a vestoje vedla ke značné rezistenci vůči symptomu oslabené schopnosti koordinaci při mořské nemoci.
Obr. 3. Zobrazení změn hodnot, dosažených v testu koordinace po 10 dní trvající fázi desenzibilizace pomocí metody lékařské andulační masáže.
Méně zjevné byly výsledky subjektivních pocitů jako je únava, slabost, nevolnost, závrať, nucení na zvracení. Zde byly zaznamenány pouze malé změny, pod hranicí významnosti.
Shrnutí:
Dosavadní výsledky desenzibilizace mořské nemoci pomocí andulačních masáží jsou ohledně fyziologických parametrů prokazatelné, přičemž nebylo možné zjistit převahu jedné z obou konkurenčních metod. Jak andulace vestoje, tak vleže se zdá být prospěšnou v boji proti mořské nemoci. Pro desenzibilizaci je ještě důležitá časově blízká aplikace těchto metod krátce před zahájením cesty.
Při vzniku příznaků mořské nemoci (viz kontrolní skupina) vykazuje andulační masáž vleže v porovnání s masáží vestoje větší přínos pro uživatele. V návazné studii vykázali členové kontrolní skupiny významně větší pokles obtíží v kratší době, pokud se podrobili andulaci na masážním lehátku hhp. To mluví ve prospěch přímého použití masážního lehátka při vzniku mořské nemoci.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pilotní studie k Parkinsonově nemoci
Řešení Prof. Dr. Ing. Manfred Krauß Chemnitz, 21.5.2008
Použití terapeutických programů masážního systému hhp v kombinaci s optimalizovaným systémem terapie magnetickým polem mypuls u 60letého pacienta s Parkinsonovou nemocí.


Cíl pilotní studie
Dále jsou uvedeny ve formě zkušení studie (pilotní studie) souhrnné výsledky, jak jich bylo dosaženo u 60letého pacienta s Parkinsonovou nemocí za použití speciálních programů masážního systému hhp v kombinaci s vybranými programy systému terapie magnetickým polem mypuls, tedy při bezelektrodových fyzikálních terapiích. Tento pacient trpí nemocí asi 10 let a dostává léky typické pro toto onemocnění: Mirapexin 0,7 mg, Stalevo 50 mg, Cabergolin AL 2+4 mg.
Cílem této zkušební studie bylo především zjistit, zda a jak se mění puls, systolický a diastolický krevní tlak, včetně pulzního tlaku během cca 7týdenní terapie, pokud je denně prováděna takováto kombinovaná fyzikální terapie mypuls / masážní systém hhp. Vedle kvantitativních měření, která se prováděla ráno každého dne spolu s terapeutickými úkony, měl pacient s Parkinsonem krátce odhadnout svůj zdravotní stav před zahájením terapie a v průběhu dne, tedy s odpovídajícím odstupem po této kombinované terapii.
Pacient s Parkinsonem používal, jak bylo uvedeno, delší dobu denně mypuls. Cca 4 týdny před začátkem této studie jsme ho požádali, aby se seznámil s účinky programu hhp P01 až P16 a sám si zvolil programy, které pokládá za příjemné. Přitom se během těchto 4 týdnů ukázalo, že to byly především programy P05 („uvolnění“) a P15 („hloubkové uvolnění“), které měly zklidňující účinek odpovídající stanovenému cíli. Ty se proto staly základem používaných masážních programů hhp. Protože tento pacient měl již delší dobu silné bolesti v levé noze, požíval občas také program P06 („stimulace reflexních zón na nohou“).
Terapie byla zahájena 6.3.2008, poslední měření pro kvantifikaci výsledků terapie byla provedena 27.4.2008. Za základ tedy bylo vzato sledované období delší než 7 týdnů.
Stručná charakteristika Parkinsonovy nemoci
Příčiny Parkinsonovy nemoci nejsou dodnes vysvětleny. V důsledku toho existují dnes pouze léčebné postupy, kterými je možné léčit symptomy. V posledních letech bylo ovšem dosaženo značného pokroku. Mimořádný význam má včasné stanovení diagnózy, neboť právě u tohoto onemocnění dochází k zániku buněk podstatně rychleji než u zdravých jedinců.
Základními cíli ošetření jsou co možná optimální ovlivnění symptomů a zachování vysoké kvality života. Podle dnešních poznatků jsou v popředí medikamentózní léčba a fyzikální terapie, především hloubková stimulace mozku (THST). Další doplňkové terapie jsou mj. řečová terapie, sportovní terapie, různé relaxační postupy.
Parkinsonova nemoc patří ke čtyřem nejčastějším neurodegenerativním onemocněním v pokročilém věku. Postihuje zhruba 1 % osob starších 65 let a cca 0,4 % osob nad 40 let. V průměru začíná nemoc v 57 letech. Nemoc se ale může vyskytnout také u dětí nebo dospívajících, v tom případě se označuje jako juvenilní parkinsonismus. Nejmladší pacientce v Německu je 11 let. Celkem trpí v Německu cca 3 % obyvatel na morbus Parkinson. Tak patří Parkinsonův syndrom k nejčastějšímu onemocnění bazálních ganglií.
Stručné představení přístroje pro terapii magnetickým polem mypuls
Je vědecky prokázáno, jak to ukazuje především kosmická medicína, že určité biologické procesy jsou způsobeny přirozenými elektromagnetickými poli v našem okolí. Následně musí být možné za pomoci speciálních polí v jednotě elektrického a magnetického pole přírodu co nejvěrněji napodobit a při vzniku určitého deficitu, popř. také jako prevenci, léčit lidi i zvířata: tělu vlastní slabší elektromagnetická pole změnit na umělá externí v požadovaném smyslu. Pro realizaci takového cíle musí být elektromagnetické pole speciálně utvořeno co se týče tvaru a časového sledu, jak ohledně amplitudy, tak u frekvencí obsažených v signálu.
Minimální pole mohou, jak je známo, při využití takzvaných projevů rezonance vyvolat maximální terapeutický účinek. Jinak řečeno: při terapii přizpůsobené přírodě nedochází primárně k žádným energetickým procesům, nýbrž k procesům informačním. Proto je pro takovou informační terapii jako je mypuls, třeba stanovit jako základ zvolené frekvenční okno.
Vhodné masážní programy hhp
P05: Uvolnění. Hluboké uvolnění: odbourávání stresu a opětovné nabytí energie. Aktivace tělu vlastních samoléčicích sil. Podpora při poruchách spánku.
P15: Hluboké uvolnění. Odbourávání stresu a uvolnění. Při problémech s usínáním nebo hlubokým spánkem.
Jako cíl se očekávalo, že masážní programy rozhodujícím způsobem aktivují prokrvení svalů, což je u pacientů s Parkinsonovou nemocí velice nutné. Naopak mypuls by měl jako doplněk normalizovat krevní oběh.
Výsledky
Jak bylo uvedeno výše, měl pacient s Parkinsonovou nemocí kvalitativně krátce ohodnotit svůj zdravotní stav před začátkem terapie, tedy před mypulsem, stejně jako v průběhu dne, poté s odstupem po skončení příslušných programů hhp.
Celkově z toho lze odvodit, že u této kombinované terapie „mypuls/masážní programy hhp“ se stav v cca 70 % případů podstatně zlepšil.
Diagram I udává změny krevního a pulzního tlaku, které byly zjištěny u tohoto pacienta s Parkinsonovou nemocí během sledovaného období při bezelektrodové kombinované fyzikální terapii mypuls/masážní systém hhp. Diagram 2 udává pulzní frekvence. Obecně je zřejmé, že jednotlivé hodnoty jsou zobrazeny typickým způsobem „pořádku a chaosu“, tj. jsou seskupeny kolem zanesených trendových křivek. To je důležitá charakteristika lidského oběhového systému. Z diagramu 1 vyplývá především markantní snížení systolického krevního tlaku Ps o cca 10 mmHg, a pulzního tlaku DP asi o 5 mmHg na 45 mmHg. Pulzní tlak DP je přitom rozdíl mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem: DP [mmHg] = Ps –PD. Údaje z Framingham Heart Study ukazují, že u osob pod 50 let sice diastolický tlak nejlépe předpovídá riziko kardiovaskulárního onemocnění, u osob nad 60 let je to ale pulzní tlak (nezávisle na systolickém tlaku). Jako horní hranice pulzního tlaku přitom platí hodnota 65mmHg.
Na základě ve fyziologii známých závislostí hodnot krevního tlaku na věku je stejně možné stanovit závislost hodnot pulzního tlaku na věku. Střední hodnota 45 mmHg, dosažená u 60letého pacienta s Parkinsonovou nemocí při této kombinační terapii, se nachází v normální oblasti pulzního tlaku podle věku, včetně přípustné oblasti podle Framingham Heart Study [Franklin SS et al. (2001); Circulation 103: 1245-9]. Z diagramu 2 vyplývá, že změny pulzní frekvence při této kombinované terapii nejsou tak markantní jako u PS a DP. Je ale možné pozorovat, že v poslední třetině sledovaného období se střední pulzní frekvence tendenčně po kombinované terapii zvýšila (červená křivka) a blíží se normálnímu rozsahu 60…80 min“ l. To je pro mnohé pacienty s Parkinsonovou nemocí rovněž výrazem úspěšné terapie, neboť se často vyskytují téměř kritické bradykardické pulzní hodnoty nižší než 50 min“l.


Shrnutí
V této zkušební studii (pilotní studii) bylo analyzováno, jak se u 60letého pacienta s Parkinsonovou chorobou, který touto nemocí trpí asi 10 let a dostává léky typické pro toto onemocnění, při použití kombinované terapie s magnetickým polem mypuls/masážní systém hhp změní charakteristiky oběhového systému – systolický a diastolický krevní tlak, z toho odvozený pulzní tlak a pulzní frekvence (srdeční frekvence) v době cca 7 týdnů. Jako masážní programy hhp si sám pacient zvolil z dostupných programů jako „optimální“ programy P 05 („uvolnění“) a P 15 („hloubkové uvolnění“).
Zároveň dostal pacient paralelní úkol, aby sám krátce kvalitativně zhodnotil svůj zdravotní stav před začátkem terapie, tedy před mypulsem, pak v průběhu příslušného dne, poté po skončení příslušných programů hhp. Z tohoto shrnutí je možné odvodit, že při kombinované terapii „mypuls/masážní programy hhp“ se celkový stav v cca 70 % případů částečně podstatně zlepšil, což po skončení zkušební studie ještě souhrnně potvrdil pacient.
Nakolik je možné tyto výsledky zevšeobecnit pro normální osoby z toho ovšem nelze odvodit. U takových zkušebních osob by se nejprve musela provést rovněž zkušební studie (přiměřeně větší počet zkušebních osob, podstatně kratší doba testování).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studie účinnosti a snášenlivosti andulačního masážního hhp systému
Řešení Prim. MUDr. Christoph Bucka, neurologie

Prim. MUDr. Horst Reich, ortopedie
Úvod V rámci klinického sledování použití byla na klinice am Haussee Felberg (2007) zkoumána účinnost masážního lehátka hhp jako doplňku terapie k fyzioterapii a sportovní terapii a dalším fyzikálním aplikacím. Celkem 54 pacientů s ortopedickými, neurologickými a psychosomatickými obtížemi se zúčastnilo výzkumu, pojatého jako dotazník. 24 mužů a 30 žen v průměrném věku 51,8 let se během průměrné doby pobytu 4,3 týdnu podrobilo 2 – 4 andulačním ošetřením za týden. Pacienti byli dotazováni na sílu bolesti a potíže před ošetřením a po něm a na snášenlivost a účinek andulační terapie.
Zjištěné obtíže:
• Syndromy páteře, převážně bederní, krční páteř, polytrauma, výhřez meziobratlové ploténky, totální endoprotéza kyčle, koxartróza, revma
• Roztroušená skleróza, morbus Parkinson, diabetická neuropatie
• Deprese, strach, migréna, tinnitus
Výsledky
Obr. 1. Odborné oblasti a diagnózy testovaných osob.
81,5 % pacientů (44 z 54) udávalo dobrou až velmi dobrou snášenlivost.
V rámci ošetření masážním lehátkem hhp bylo možné snížit podíl pacientů se středními až silnými bolestmi z 61,1 % na 27,8 %. Před ošetřením byl podíl pacientů s malými až nepatrnými bolestmi 16,6 %. Po ošetření 48,1 %. Obtíže tak bylo možné odstranit u velké části pacientů s nízkými nebo žádnými bolestmi.
60,8 % pacientů hodnotí účinek této formy terapie jako dobrý až velmi dobrý.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studie oživení buněk
Řešení Posudek od Institute For Medical Research (IMR) Lausanne ohledně nových poznatků týkajících se působení mechanického kmitání na lidský organismus.
Vývody ze základního výzkumu
Četné studie z klinik a rehabilitačních zařízení dosud jednoznačně dokládají tři hlavní účinky masážního lehátka hhp. Stupňovité uložení, teplo a vibrace, to jsou prokázané účinné mechanismy při ošetření pacientů s nejrůznějšími obtížemi.
Na základě intenzivních rešerší v literatuře ze základního výzkumu je nyní možné ukázat další důležité účinné mechanismy lékařské andulační terapie.
Mechanické podráždění, které je přes masážní lehátko hhp předáváno do buněčných struktur, představuje vedle jiných informačních médií určitou formu oživení látkové výměny, a může tak přispět k lepšímu zásobování nejrůznějších tkání.
Buněčné struktury, které vykazují trvale sníženou látkovou výměnu, ztrácejí napětí

 

 

 

 


 

INDIKACE:

1) Chronická i akutní bolest

 

2) Při svalovém spasmu, blokádách, bolestech hlavy, lumbalgiích, fibromyalgiích, revmatických i atrotických bolestí

3) Při potížích s lymfatickým systémem (účinná lymfodrenáž), s otoky a zadržováním vody v těle, při detoxikaci na rychlejší uvolnění a odvod škodlivin z těla, při odkyselení,podpora látkové výměny


4) Při redukci váhy, k odbourání viscerálního tuku, potížích s hubnutím břicha, stehen a zadečku


5) Při potížích s inkontinencí (po porodu, po hysterektomii, po operacích v břiše atd...)


6) Při potížích s oběhovým systémem (srdce, cévy, žíly)


7) Při diabetu, nedostatečném prokrvení končetin


8) Při poruchách spánku


9) Pro zlepšení nálady, při depresích, při neurozách, při přepracování, stresu, pro workoholiky a manažery


10) U tinnitu (hučení v uších)


11) pro rychlou regeneraci organismu po sportovním výkonu, u svalových křečí

12) Při pocitu těžkých nohou, otocích, pro osoby, které jsou mnoho hodin denně na nohách


13) U těhotných na bolesti zad (od 18. týdne )


14) Na zvýšení imunity a snížení zánětlivých markrů

 

15) ke stimulaci trávicího ústrojí 

 


Tři činitelé andulace:
Stochastická rezonance
• Stupňovité umístění, které v této kombinaci působí jedinečně
• Infračervené teplo v terapeuticky vysoce účinném pásmu A
. Zde je třeba vědět, že infračervené světlo se rozlišuje v pásmech A, B a C různými vlnovými délkami. Zde se dává přednost pásmu A!
To umožňuje spojení tepla pomocí infračerveného světla (ve spektru pásma A 600 - 1200 nm).
Stupňovité umístění spolu s andulačními vlnami, které jsou ve formě mechanického dráždění předávány ve specifickém frekvenčním vzoru na střídající se místa na ležící tělo.


Základem jsou poznatky z oblasti stochastické rezonance, které umožňují terapeuticky účinné frekvence modulovat tak, aby cíleně působily na požadovanou tkáň a vedly tak k okamžitému a citelnému účinku.


Souvislost mezi bolestmi zad a jejich příčinami v břišní oblasti je z osteopatického hlediska naprosto jednoznačná. Vnitřní orgány se vzájemně posouvají, mění svou polohu a kvůli svému vláknitému zavěšení působí na páteř. Tato tkáňová struktura se označuje jako fasciální tkáň. Díky cílenému použití našeho pásu v břišní oblasti je možné odebrat napětí z břišní oblasti a umožnit návrat do přirozené polohy. Tah na páteř se snižuje a příčina bolestí je tak odstraněna. Pás dosedá přesně na správné místo a zesiluje dosavadní celkové působení andulační terapie hhp.


Biochemický účinek
To, že příliš tuku škodí zdraví, je již dlouho všeobecně známé. Břišní tuk má ovšem na rozdíl od podkožní tukové tkáně masivní negativní vliv na zdraví, neboť neustále vytváří zánětlivé látky.
Díky andulačnímu pásu bylo poprvé možné přivést biologicky účinné andulační vlny přímo na středový břišní tuk. Díky zesílenému spojení stochastických rezonančních frekvencí podle andulačního principu přímo ve viscerální oblasti zaznamenáváme snížení zánětlivých procesů.
Stochastické rezonance jsou přitom fenoménem, při kterém se účinnost andulačních vln zvyšuje díky překrývání dodatečných chaotických frekvencí.
Díky cílenému použití přímo přes břišní tuk je možné na tuto škodlivou tkáň působit cíleně. Pravidelné používání ukazuje snížení zjevného břišního tuku spolu s poklesem zánětlivých markerů.
Vedle prokazatelných biochemických vlivů na registrované zánětlivé markery je pozitivně ovlivňována také látková výměna přímo mechanickým působením andulační terapie.
Pevný břišní tuk je kvůli cílenému spojení rezonančního kmitání narušen ve své struktuře, tím je uvolněn a může být likvidován látkovou výměnou.
Jelikož tuk není rozpustný ve vodě, musí být vázán takzvanými lipoproteiny. Ke známým cholesterolům patří pro zdraví prospěšný HDL neboli High Density Lipoproteine a špatný LDL, neboli Low Density Proteine.
Andulační terapie může dobrý cholesterol zvyšovat a ten špatný snižovat. Celkově se tak důležitý kvocient mezi oběma cholesteroly značně zlepšuje.


Účinky na látkovou výměnu:
• Pozitivní vliv na látkovou výměnu
• Snížení břišního, popř. viscerálního tuku
• Nárůst dobrého cholesterolu HDL
• Snížení špatného cholesterolu LDL
• Zlepšený kvocient hladiny LDL, HDL
• Obecný zdraví prospěšný účinek na celkový cholesterol


Účinky na přívod energie
Díky zvýšení buněčné vitality každé jednotlivé buňky se celý organismus oživí a stává se zdravějším
.


Positivní Účinky na trávení
• Zlepšení činnosti střev, zmírnění obstipačních obtíží
• Stimulace trávení


Účinky na imunitní systém
• Stabilizuje a stimuluje imunitní systém
• Snižuje zánětlivé markery
• Zajišťuje pokles aktivity látek podporujících záněty


Účinky na mechaniku
• Rozpuštění "slepení a napětí v břišní oblasti"
• Pozitivní vliv na fasciální tah, který působí na páteř
• Zvýšení svalové činnosti


Kosmetické spektrum působení
• Vypnutí pokožky
• Detoxikace tkáně-extracelulárního matrixu
• Očištění skládky odpadu

• Účinky na přívod energie

zvýšení produkce elastanu a kolagenu

 

 

 


Principy působení
• Stupňovité umístění (odlehčení páteře)
• Hloubkové infračervené teplo (lepší prokrvení a zmírnění bolestí)
• Cílené andulační vlny v rámci stochastické rezonance uvolňují hluboké svalové napětí a působí protizánětlivě, snižují tuk a aktivují hojivé síly
 

Andulační terapii doporučujeme absolvovat alespoň 10x za sebou buď denně nebo obden, minimálně však 2x týdně. Účinky této terapie jsou zjevné již po několika sezeních.

 

Andulační terapie:
1. terapie bolesti páteře, kloubů, i na revma, artrózu, i nohou, otékání nohou
4. masáže na formování postavy, hubnutí
5. masáže proti celulitidě
6. protistresová kúra
7. masáže proti nespavosti a stresu
8. celková relaxace a uvolnění


 působením andulačního lehátka dodáme buńkám těla energii, kterou jinak získáme jen např. sportem nebo 2,5 hod. chůzí. Omezuje proces stárnutí organismu - andulační lehátko zajišťuje lepší prokrvení vnitřních orgánů (a tím regeneruje organismus) při stresu (redukce stresu o 44%) - dochází k celkovému uvolnění.

 Andulace je založena na stimulaci tkáňových struktur vedoucích kapaliny, jako je lymfatický a krevní oběh. Působí tak, že zlepšuje viskozitu krve a usnadňuje proudění. Optimalizuje se napětíi buněk.a utilzace kyslíku s důsledkem hlubokého svalového uvolnění se zlepšením látkové výměny a jasným účinkem na lymfodrenáž.


Andulační lehátko bylo vyvinuto specialisty, jedná se o zdravotnický výrobek. S úspěchem je andulační lehátko používáno předními evropskými fyzioterapeuty, lékaři a rehabilitačními klinikami. Jenom v SRN je hhp masážní lehátko využíváno několika3000 lékaři, univerzitními a rehabilitačními klinikami. V ČR a SR jsou již stovky spokojených uživatelů.
Lékařský masážní andulační systém hhp byl vyvinut německými lékaři a předními vědci působícími na univerzitních klinikách. Jeho produkce probíhá v SRN za velmi přísných výrobních podmínek a podléhá důsledné kontrole kvality.

 

Prokázána mnoha studiemi je také účinnost při m.Meniér, Parkinsonově nemoci a Alzheimerově demenci na zlepšení celkového zdravotního stavu.
 

 

Andulace - specifický terapeutický postup k vytváření biologických rezonančních kmitů. Tyto kmity lze specificky nastavit podle klinického obrazu nemoci či obtíží. Cílem andulace je obnovit přirozené procesy látkové výměny, zachovat je či optimalizovat. Patentovaný základní princip andulační terapie je inteligentní, na stochastické rezonanci založená vazba informací v buněčném systému člověka s vybranými fyzikálními veličinami a kontrola jejich terapeutického působení pomocí kontinuální diagnózy.


Andulační – kmitočtová masáž s infračerveným hlubokým prohříváním svalů a kůže vytváří podnět k rozšíření krevních cév a vede k lepšímu toku krve do tkání. Různé zóny kůže jsou přes nervové reflexy spojeny s vnitřními orgány. Oscilace tak harmonizuje i souhru vnitřních orgánů a to je důležitý předpoklad pro zachování Vašeho zdraví.
Infračervené hloubkové světlo
6 výkonných zářičů infračerveného světla se stará o blahodárné a hluboké uvolnění svalstva.
Infračervené paprsky aplikované přístrojem jsou v medicíně nejrozšířenějším rozsahu pásma A ve vlnové délce 780 až 1400 nm. Aplikací přes kůži se buňky v jejich nejspodnějších vrstvách rozšiřují a dokáží tak pojmout více kyslíku, což má detoxikační účinek. Blahodárný tepelný efekt uvolňuje napětí svalů a tlumí bolest.


Sinusoidální chvění.
Pozitivní vliv vibrací na lidské tělo byl dostatečně prokázán. Andulace je založena na principu sinusoidálních kmitů, které odpovídají vibracím pozorovaným v přírodě. Infračervené paprsky, které z části odpovídají spektru slunečního světla, vytvářejí při aplikaci přístrojem hloubkové teplo.
Vlivem mechanické stimulace vznikají elektrická mikroproudění, která podněcují tvorbu ATP (adenosintrifosfátu). ATP biochemici označují také jako „energii života“, vytváří se také příjmem výživy a též působením slunečního světla. Tato energie se ukládá do všech buněk, stimuluje regenerační proces a působí enormně povzbudivě na výkonnost těla.


Použití andulační terapie:
1/ u chronických onemocnění.
Vznik chronických onemocnění má různé příčiny s komplexními střídavými účinky. Tyto nemoci vyžadují řízený terapeutický proces. Pomocí andulace je možné odstranit většinu těchto příčin v rámci řízeného terapeutického koridoru.
Lékařská péče u chronických onemocnění je založena na farmakologickém zaměření. Při použití andulace je možné účinek léků zlepšit a snížit vedlejší účinky. Andulace umožňuje odstranění příčin chronických onemocnění, nikoli léčení symptomů

Andulace se prosadila především pro ošetření chronických onemocnění zad.
Téměř 90% všech bolestí zad je důsledek chybného mechanického zatížení. To vede k napětí svalů, jejich ztuhnutí, poruchám prokrvení a to pak přináší bolest.
hhp andulační lehátko je lékařsky ověřený a několika universitními studiemi pozitivně hodnocený produkt. Je využíváno předními evropskými fyzioterapeuty, lékaři a rehabilitačními klinikami.


2/  prevence.
Četné škodlivé vlivy odebírají lidskému organismu energii. Regulační mechanismy se tak vychylují z rovnováhy a imunitní systém se stává nestabilním. Díky analýze aktuálního zdravotního stavu a provedení individuálně nastavené terapie může andulace značnou měrou přispět k zachování a obnově zdraví.Tato forma terapie dává možnost léčby bez vedlejších účinků. Dosavadní poznatky a výsledky to jednoznačně dokládají.


 

 

Principy působení
• Stupňovité umístění (odlehčení páteře)
• Hloubkové infračervené teplo (lepší prokrvení a zmírnění bolestí)
Cílené andulační vlny v rámci stochastické rezonance uvolňují hluboké svalové napětí a působí protizánětlivě, snižují tuk a aktivují hojivé síly

 


Závěr

Bolesti zad jako oběžné onemocnění č. 1 mají mnoho příčin. Ve všech zásadních oblastech těchto příčin je možné s úspěchem nasadit andulaci, která nemá žádné vedlejší účinky. Andulace působí regulačně na celý organismus a má následující účinky: mírnění bolesti, zrušení blokád, podpora prokrvení, lymfodrenážní účinek, odbourávání stresu, zabránění syndromu vyhoření (Burn-out), pozitivní podpora látkové výměny, především tukových látek, odstranění problémů se spaním a stimulace trávení.
Poznámka: Jasně viditelným znakem vnitřního břišního tuku je obvod břicha. Je-li větší než 88 cm u žen a 102 cm u mužů, je to důvod k obavám.

 

 


Glosář:

Stochastická rezonance
Jev, při kterém se síla účinku andulačních vln zvyšuje překrýváním dodatečných chaotických frekvencí.

Viscerální tuk
Tato struktura obklopuje vnitřní orgány a na rozdíl od podkožního tuku má značný negativní vliv na zdraví, neboť trvale produkuje zánětlivé látky. Podíl je u mužů podstatně vyšší než u žen.

Infračervené světlo
Infračervené světlo se obecně rozlišuje v pásmech A, B a C s různými vlnovými délkami. Pásmo A s délkou 600 – 1200 nm je terapeuticky vysoce účinné a používá se proto přednostně.

Lipoproteiny
Protože tuk není rozpustný ve vodě, musí být vázán takzvanými lipoproteiny. K nim patří HDL a LDL.

HDL
Neboli High Density Lipoprotein je pro zdravý cholesterol, popř. lipoprotein s vysokou hustotou.

LDL
Neboli Low Density Lipoprotein je zdraví škodlivý cholesterol, popř. lipoprotein s malou hustotou.

Fasciální
Označuje tkáňovou strukturu, která orgány váže, obaluje a mimo jiné zavěšuje na kostru. Chybná napětí takzvaných fascií se pak vždy projeví omezenou funkcí dotčené tkáně.

 

 

 

V rámci hodnocení byla prokázána účinnost andulační terapie pro následující chronické nemoci ve 13 vědeckých studiích:
• Oběhový systém
• Prokrvení
• Diabetes
• Oční lékařství
• Cévní choroby
• Tinnitus
• Artróza
• Stres

Všechny uvedené chronické obtíže mají jedno společné: snížené prokrvení orgánových systémů, zhoršenou látkovou výměnu a negativní vliv na vegetativní nervový systém.
 


1.1. Základní princip
Patentovaný základní princip andulační terapie je inteligentní, na stochastické rezonanci založená vazba informací v buněčném systému člověka s vybranými fyzikálními veličinami a kontrola jejich terapeutického působení pomocí kontinuální diagnózy.

 


"Nemoc je nedostatek informací" (Prof. P. Knolle)
Informační terapie andulace neléčí člověka samotného, ale nabízí "nemocnému" organismu "správnou informaci" (frekvenci) pro funkční normalizaci a regeneraci. Tato forma terapie dává možnost léčby bez vedlejších účinků.


Výměna paradigmat
Současná lékařská péče u chronických onemocnění je založena především na farmakologickém zaměření. Při použití andulace je možné účinek léků zlepšit a snížit vedlejší účinky. Lékařská výměna paradigmat s andulací spočívá v odstranění příčin chronických onemocnění, nikoli v léčení symptomů nemocí za použití medikamentů.


2. Vědecký základ andulace
2.1. Biologické a fyzikální pozadí
Biologická informace se skrývá v každém prostorově a časově korelovaném procesu, např. ve struktuře, frekvenci, rytmu, vzoru, atd. Přetrvání informace nebo chyby v přenosu informací prokazatelně vede k poruše jak v živé, tak v neživé hmotě. Při dostatečné znalosti informačního obsahu a cest pro spojení informací je možné pozitivní ovlivnění. Přivedení těchto informací do buněčného systému člověka je možné pomocí přirozených signalizačních forem (mechanicky, elektricky, magneticky, opticky, akusticky), jak je popsáno dále.
Dodání informace do lidského organismu je možné provést následujícími způsoby:
• Mechanicky: prostřednictvím masáže (oscilace, andulace)
• Elektricky: mj. pomocí transkutánních elektrických přístrojů pro stimulaci nervů, obecně nazývaných přístroje TENS
• Magneticky: přes příslušné aplikátory se provádí spojení pulzujících, induktivních polí
• Opticky: jako světelná terapie, barevná terapie a laser
• Akusticky: jako je muzikoterapie
Pod dynamickými nelineárními systémy se rozumí systémy, které mají rovněž paměťové prvky a tedy "paměť". Systémová odpověď tedy není určena jen okamžitou hodnotou podráždění systému. Závisí také na předchozí historii, tedy na síle předchozí stimulace.
V biologii neexistuje žádný jediný systém s lineárním, dynamickým chováním (ani oko, ucho, receptor atd.). Pro vytvoření kvazilineárního chování příroda překrývá několik takových systémů s individuálně odlišnou citlivostí.
Důsledkem nelineárních systémů při aplikaci více frekvencí je neprůhledný zmatek frekvencí. Příroda řeší problém rozmanitosti tak, že s takovými systémy realizuje možnost zesílení pro energeticky slabé informační signály, pohřbené v pozadí rozmanitosti - stochastickou rezonanci.